Kwaliteit

Bij De Kracht van Klein staat verbinden, professionaliseren en samenwerken voorop. Dit geldt voor zorgaanbieders onderling, maar geldt net zo goed voor de samenwerking met gemeenten en andere (keten)partners. De kwaliteit en professionaliteit van de kleinschalige zorg is van belang, alsmede het beheersen en borgen van deze kwaliteit en het continu verbeteren. We denken hierover graag mee op alle niveaus, met gemeenten, partners en aanbieders. Alles valt of staat met het formuleren van kwaliteitseisen.

Er valt veel te zeggen over kwaliteit. In aanbestedingsprocedures vragen gemeenten vaak om een certificering als ISO of HKZ of ‘gelijkwaardig’. Maar wat is gelijkwaardig? En hoe wordt dit getoetst? Waaraan dient dit te voldoen? Eisen rondom kwaliteit, de kennis hierover, en vooral de controle daarop, ontbreken soms.

De (verbeterde) Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (of oudermishandeling) is verplicht, dat is bekend. Dit geldt ook voor een klachtenprocedure, een privacyverklaring of – indien van toepassing – een cliënten- of ouderraad. En dan? Gemeenten lijken niet altijd op de hoogte te zijn van vigerende wet- en regelgeving zoals bijvoorbeeld gesteld in de Wkkgz (en of deze wet wel of niet van toepassing is),  toetsingskaders, richtlijnen, wet BIG of de veldnorm Veilige Principes in de Medicatieketen. Ook zien we vaak dubbele eisen ontstaan: incidenten of calamiteiten dienen gemeld te worden bij de gemeente, maar ook de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) stelt eisen en kent een meldplicht. Hoe controleren gemeenten en waar begint de jurisdictie van IGJ? Wat is een incident en wat is een calamiteit eigenlijk?

Regelarme zorg blijft ons uitgangspunt, maar wel met minimale wettelijke eisen en verantwoording daarover. Bel ons gerust voor informatie op (06) 25 51 38 51 (gemeenten én zorgaanbieders).